Programy

TŘÍDNÍ TMELING

ADAPTAČNÍ / HARMONIZAČNÍ KURZ

Program je zaměřen na zlepšení či prohloubení vztahů mezi žáky (v případě adaptačních kurzů na vzájemné seznámení) a posílení pozitivní a podporující atmosféry v třídním kolektivu.

NIKDO NENÍ OSTROV

MEZILIDSKÝ ROZMĚR ŽIVOTA

Spolupráce a fungování kolektivu, efektivní komunikace, řešení konfliktů, vypořádání se s pomluvami či manipulací, respekt a úcta, hodnota vztahů, přátelství, role ve skupině, posílení vzájemné důvěry a podporující atmosféry.

JÁ JSEM JÁ

OSOBNÍ ROZMĚR ŽIVOTA

Sebepoznání, sebedůvěra, vnímání své vlastní hodnoty, zdravé sebeprosazení a sebeprezentace, jak být pro druhé dobrým kamarádem, schopnost být sám sebou, hledání vnitřních zdrojů.

LIFE IS REAL

PRAKTICKÝ ROZMĚR ŽIVOTA

Osobní životní priority, hodnoty, co má v životě cenu, kam se ubírat, co vlastně chci, za čím jdu, o co usiluji, o čem sním, pozitivní pohled na život (optimismus, naděje) oblast sebeřízení a rozhodování v životě, osobní etika.

Program vytváříme na míru podle potřeb třídy, požadavků třídního učitele i vedení školy.

Pro každý kurz vždy konkrétně formulujeme dílčí témata a cíle.

Každý kurz zahrnuje dvě roviny:

První rovina je tvořena tematickým zaměřením, které si škola volí.

Druhá rovina je součástí každého kurzu, kdy se díky lektorskému přístupu

i našim programovým prvkům vytváří jedinečná atmosféra otevřenosti a důvěry,

která výrazně posiluje pozitivní vztahy ve třídě.

TÉMATA SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

 

V rámci našich kurzů je možné do různých časových bloků zařadit témata, která představují
tzv. specifickou prevenci rizikového chování. Záleží na přání a potřebách školy.
Program kurzu je pak upraven tak, aby jako celek dával smysl.
Nabízíme tato zaměření:

Prevence závislostí, návykové látky, netolismus, zdravý životní styl

Šikana, kyberšikana, násilí a xenofobie

Partnerské vztahy a prevence rizikového sexuálního chování

Výhledově plánujeme

Zážitkové programy zaměřené na

kritické uvažování a mediální výchovu
finanční gramotnost
hodnoty demokratické společnosti
kombinovaný kurz s kulturně-hodnotovým programem v centru Prahy